DG Multides 1952

Delgeco - Heusden-Zolder - DG Multides 1952

Desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur (toelatingsnummer 13844 N)

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van (voor PT02, PT03 en PT04):

1. Bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten: op oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg.

2. Bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen:

- op oppervlakken  in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;

- op oppervlakken, die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;

- op oppervlakken in industrie en laboratoria.

3. Bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen: op oppervlakken in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, met uitzondering van transportmiddelen voor dieren.

4. Bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten: op inwendige oppervlakken van installaties die in contact komen met water (drinkwaterwinning-, opslag- en distributiesystemen, drinkwater- en proceswater installaties) voor mens en dier.

 

 

B. Gebruiksaanwijzing

Desinfectie van oppervlakken:

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

a. Oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg.

Dosering: gebruiksconcentratie 3% (30 ml middel aanvullen met water tot 1 liter), inwerktijd minimaal 5 minuten.

b. Oppervlakken  in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen (inclusief industrie en laboratoria) en oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor.

Dosering ter bestrijding van bacteriën en gisten: gebruiksconcentratie 3% (30 ml middel aanvullen met water tot 1 liter), inwerktijd minimaal 5 minuten.

Dosering ter bestrijding van schimmels en virussen: gebruiksconcentratie 6% (60 ml middel aanvullen met water tot 1 liter), inwerktijd minimaal 15 minuten.

c. Oppervlakken in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten.

Dosering ter bestrijding van bacteriën, gisten n virussen: gebruiksconcentratie 3% (30 ml middel aanvullen met water tot 1 liter), inwerktijd minimaal 30 minuten.

Dosering ter bestrijding van schimmels: gebruiksconcentratie 6% (60 ml middel aanvullen met water tot 1 liter), inwerktijd minimaal 30 minuten.

d. Inwendige oppervlakken van waterleidingsystemen voor mens en dier.

Vul he te behandelen leidingsysteem met een 2% oplossen (20 kg per m³ water). Laat het product minimaal 4 uur inwerken. Leidingsysteem na de inwerktijd krachtig naspoelen zodat losgeraakte vervuiling (biofilm) wordt verwijderd en geen restant meer bevat (controleer met peroxide meetstrips). Gedurende de behandeling kan het leidingwater niet gebruikt worden voor consumptie.

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.

H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P353+P310: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P303+P361+P353+P310: IJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigende kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P305+P351+P338+P310: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Om in het water en in de bodem levende organismen te beschermen dienen resten die het middel bevatten uitsluitend te worden afgevoerd naar het riool met aansluiting op de RWZI of de mestkelder. In geen geval mag dit middel worden geloosd op een individuele Behandeling Afvalwater (IBA).

Verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden. Geen product teruggooien in de can.

Werkzame stoffen:

Waterstofperoxide – gehalte: 159 g/l

Perazijnzuur – gehalte: 6 g/l

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Voor aanvullende informatie raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (sds).

Inhoud : 20 kg  

Delgeco,Vroenweg 8, 3550 Heusden-Zolder, Belgi´┐Ż, Stratenplan , Tel.: 011/45 20 05, Fax: 011/45 25 09, info@delgeco.com