DG Ecodes 50

Delgeco - Heusden-Zolder - DG Ecodes 50

Desinfectie (toelatingsnummer 13130 N)

Algemeen:

Bestemd voor het desinfecteren van oppervlakken, apparatuur, gebruiksvoorwerpen, leidingsystemen, opslagtanks, etc.

Toepasbaar in drinkwaterinstallaties en bronnen.

Gebruiksaanwijzing:

De te desinfecteren oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

Gebruiksconcentratie: 1-3 % (100-300 ml per 10 liter water).

Inwerkingtijd: minimaal 5 minuten. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingtijd nat blijven. Na behandeling naspoelen met schoon leidingwater.

Dit product is niet bedoeld voor continue dosering, leidingwater niet gebruiken voor consumptie gedurende de behandeling.

In geval van toepassing in drinkwatersystemen, systeem na de inwerkingtijd krachtig naspoelen zodat losgeraakte vervuiling (bio film) wordt verwijderd. Systeem controleren met behulp van meetstrips totdat geen product meer wordt aangetoond.

Wettelijk gebruiksvoorschrift:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op:

1. Oppervlakken die in contact kunnen komen meet eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van keukens in ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg.

2. Oppervlakken in ruimten bestemd voor verblijf van mensen, echter met uitzondering van keukens in ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg.

3. Uitwendige en inwendige oppervlakken van installaties die in contact komen met water (proceswater, drinkwater winning-, opslag- en distributiesystemen, drinkwaterinstallaties).

Alleen voor professioneel gebruik

Waarschuwingszinnen:

R8: Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

R34: Veroorzaakt brandwonden.

R50/53: Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

Op een koele en donkere plaats bewaren. Bij aanraking met de ogen en de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht.

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.

Bevat: waterstofperoxide 50% (gestabiliseerd).

Werkzame stof: waterstofperoxide.

Gehalte: 498 g/l.

Geen product teruggooien in de can.

Voor aanvullende informatie over dit product, raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

Inhoud : 20 kg  

Delgeco,Vroenweg 8, 3550 Heusden-Zolder, Belgi�, Stratenplan , Tel.: 011/45 20 05, Fax: 011/45 25 09, info@delgeco.com